Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

x € 1 mln.

2015

2014

Resultaat dochterondernemingen

264

271

Overige resultaten na belastingen

–56

– 65

Resultaat na belastingen

208

206

Resultaatverdeling:

Resultaat toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Eneco Holding N.V. (na belastingen)

12

1

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Eneco Holding N.V.

196

205

Resultaat na belastingen

208

206

Vennootschappelijke balans

Voor winstbestemming

x € 1 mln.

Toelichting

Per 31 december 2015

Per 31 december 2014

Vaste activa

Financiële vaste activa

2

8.622

8.255

Vlottende activa

Vorderingen op groepsmaatschappijen 1

42

80

Actuele belastingvorderingen 1

Overige vorderingen

1

1

Liquide middelen

156

521

Totaal vlottende activa 1

199

602

TOTAAL ACTIVA 1

8.821

8.857

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

497

497

Agioreserve

381

381

Herwaarderingsreserve

779

821

Reserve translatieverschillen

45

23

Reserve kasstroomafdekkingen

19

– 35

Reserve niet-uitgekeerde winsten deelnemingen

36

32

Reserve kosten onderzoek & ontwikkeling

2

Ingehouden resultaten

2.890

2.759

Onverdeeld resultaat boekjaar

196

205

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Eneco Holding N.V.

4.845

4.683

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

501

501

Totaal eigen vermogen

3

5.346

5.184

Langlopende verplichtingen

Uitgestelde belastingverplichtingen

10

Rentedragende schulden

4

1.691

1.672

Overige schulden

72

106

Totaal langlopende verplichtingen

1.773

1.778

Kortlopende verplichtingen

Rentedragende schulden 1

4

35

72

Schulden aan groepsmaatschappijen 1

1.565

1.759

Actuele belastingverplichtingen 1

82

41

Overige schulden

20

23

Totaal kortlopende verplichtingen 1

1.702

1.895

TOTAAL PASSIVA 1

8.821

8.857

  1. 1Vergelijkende cijfers 2014 voor presentatiedoeleinden aangepast.
Vorige paragraaf:
Overzicht van belangrijkste dochterondernemingen, joint operations, joint ventures en geassocieerde
Volgende paragraaf:
Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening