Toelichting per segment

Gesegmenteerde informatie

Bedrijfssegmenten worden onderscheiden in overeenstemming met de bestuurlijke en interne rapportagestructuur van Eneco. De bedrijfssegmenten per 1 januari 2015 van Eneco Groep bestaan uit de twee kernbedrijven: Energiebedrijf Eneco en Stedin. Het bedrijfssegment Energiebedrijf Eneco omvat het inkopen, opwekken, verhandelen en verkopen van elektriciteit, gas en warmte en de aanleg, het onderhoud en het beheer van warmtenetten en advisering. Het bedrijfssegment Stedin betreft de netbeheerder die de gas- en elektriciteitsnetten beheert.

In de tweede helft van 2015 is besloten tot de vorming van een nieuw bedrijfssegment Innovatie waarin alle activiteiten in verband met investeringen in start-ups, innovatieve energieprojecten en strategische partnerships zijn ondergebracht. Het nieuwe bedrijfsonderdeel Eneco Innovation & Ventures is separaat gepositioneerd binnen de Eneco Groep en rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur (‘chief operating decision maker’). Aangezien omzet en resultaten, en daarmee ook de kasstromen, van dit bedrijfsonderdeel grotendeels onafhankelijk zullen zijn van andere bedrijfsonderdelen binnen het Energiebedrijf Eneco, wordt dit aangemerkt als een apart bedrijfssegment Innovatie. Daarnaast worden ook de energieconsultancy-activiteiten van Ecofys aangemerkt als een afzonderlijk bedrijfssegment. Hetzelfde geldt voor de activiteiten van Joulz Energy Solutions die nu ondergebracht zijn in een afzonderlijk bedrijfssegment Infrastructurele diensten. De nieuwe bedrijfssegmenten Innovatie, Energieconsultancy en Infrastructurele diensten zijn niet zelfstandig als een ‘rapportage-segment’ aan te merken volgens de criteria in IFRS 8 ‘Operating Segments’. Daarom zijn deze drie bedrijfssegmenten opgenomen in het  bedrijfssegment Overige activiteiten dat - gezien de niet-materiële omvang - is verwerkt in de kolom ‘Overige activiteiten, niet gealloceerd en eliminaties’ in onderstaande tabellen.  

Dit resulteert in twee rapportage-segmenten: segment Energiebedrijf Eneco en segment Stedin, en één niet rapportage-segment Overige activiteiten. De vergelijkende cijfers 2014 zijn – voor zover van toepassing – aangepast naar de nieuwe structuur per ultimo 2015.

De waarderingsgrondslagen van de Groep worden ook voor de segmentrapportage gehanteerd.

De verrekenprijzen die aan interne opbrengsten ten grondslag liggen, zijn gebaseerd op marktconforme prijzen en voorwaarden.

Opbrengsten en resultaat per bedrijfssegment

2015

Segment Energiebedrijf Eneco

Segment Stedin

Overige activiteiten, niet gealloceerd en eliminaties

Totaal

Opbrengsten energielevering, -transport, energie gerelateerde activiteiten en overige bedrijfsopbrengsten

3.162

1.053

67

4.282

Bedrijfsopbrengsten tussen segmenten

30

21

– 51

Inkoop energie en energie gerelateerd en overige bedrijfskosten

– 2.852

– 564

– 37

– 3.453

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en bijzondere waardemutaties

340

510

– 21

829

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties op materiële en immateriële vaste activa

– 258

– 224

– 13

– 495

Bedrijfsresultaat

82

286

– 34

334

Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures

9

Financiële baten en lasten

– 74

Resultaat voor belastingen

269

2014

Segment Energiebedrijf Eneco

Segment Stedin

Overige activiteiten, niet gealloceerd en eliminaties

Totaal

Opbrengsten energielevering, -transport, energie gerelateerde activiteiten en overige bedrijfsopbrengsten

3.384

1.124

82

4.590

Bedrijfsopbrengsten tussen segmenten

40

12

– 52

Inkoop energie en energie gerelateerd en overige bedrijfskosten

– 3.241

– 603

– 38

– 3.882

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en bijzondere waardemutaties

183

533

– 8

708

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties op materiële en immateriële vaste activa

– 108

– 223

– 14

– 345

Bedrijfsresultaat

75

310

– 22

363

Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures

14

Financiële baten en lasten

– 100

Resultaat voor belastingen

277

Balans per bedrijfssegment

Per 31 december 2015

Segment

Energiebedrijf Eneco

Segment

Stedin

Overige activiteiten, niet gealloceerd en eliminaties

Totaal

Activa

Activa

4.679

5.101

60

9.840

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

60

1

61

Totaal activa

4.739

5.101

61

9.901

Passiva

Eigen vermogen en langlopende verplichtingen

3.506

4.703

56

8.265

Kortlopende verplichtingen

1.233

398

5

1.636

Totaal passiva

4.739

5.101

61

9.901

Per 31 december 2014

Segment

Energiebedrijf

Eneco

Segment

Stedin

Overige activiteiten, niet gealloceerd en eliminaties

Totaal

Activa

Activa

4.786

5.150

95

10.031

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

57

57

Totaal activa

4.843

5.150

95

10.088

Passiva

Eigen vermogen en langlopende verplichtingen

3.400

4.775

– 65

8.110

Kortlopende verplichtingen

1.443

375

160

1.978

Totaal passiva

4.843

5.150

95

10.088

Overige gegevens per bedrijfssegment

2015

Segment

Energiebedrijf Eneco

Segment

Stedin

Overige activiteiten, niet gealloceerd en eliminaties

Totaal

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa

347

365

3

715

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties op materiële en immateriële vaste activa

258

235

2

495

2014

Segment

Energiebedrijf Eneco

Segment

Stedin

Overige activiteiten, niet gealloceerd en eliminaties

Totaal

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa

396

444

2

842

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties op materiële en immateriële vaste activa

107

229

9

345

Opbrengsten per land

2015

2014

Nederland

4.046

4.348

België

176

212

Verenigd Koninkrijk

43

17

Overig

17

13

Totaal

4.282

4.590

Vaste activa per land

2015

2014

Nederland

7.046

7.153

België

376

372

Verenigd Koninkrijk

401

353

Overig

40

44

Totaal

7.863

7.922

Vorige paragraaf:
Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht
Volgende paragraaf:
Overzicht van belangrijkste dochterondernemingen, joint operations, joint ventures en geassocieerde