Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening

Alle bedragen zijn in miljoenen euro tenzij anders vermeld.

Waarderingsgrondslagen

De vennootschappelijke jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, waarbij dezelfde waarderingsgrondslagen zijn toegepast als in de geconsolideerde jaarrekening, zoals toegestaan in artikel 362 lid 8, Titel 9 Boek 2 BW. Dochterondernemingen vormen een uitzondering op het voorstaande en worden gewaardeerd op netto-vermogenswaarde, die is bepaald op basis van de IFRS-grondslagen die worden gehanteerd in de geconsolideerde jaarrekening. De beschrijving van de activiteiten en de structuur van de onderneming, zoals opgenomen in de toe­lichting op de geconsolideerde jaarrekening is eveneens van toepassing op de vennootschappelijke jaarrekening.

Financiële vaste activa

Dochter- onder- nemingen

Vorderingen

op dochter-

ondernemingen

Overige vorderingen

Afgeleide financiële instrumenten

Uitgestelde belasting vorderingen

Totaal

Per 1 januari 2014

5.882

1.715

23

3

7.623

Resultaat dochterondernemingen

271

271

Mutatie uitgestelde belastingvorderingen

1

1

Mutatie leningen aan dochterondernemingen

311

311

Mutatie overige leningen

1

1

Mutatie reële waarde financiële instrumenten in eigen vermogen

20

8

28

Translatieverschillen

4

14

2

20

Per 31 december 2014

6.177

2.040

26

8

4

8.255

Resultaat dochterondernemingen

264

264

Mutatie uitgestelde belastingvorderingen

– 4

– 4

Mutatie leningen aan dochterondernemingen

50

50

Mutatie overige leningen

– 26

– 26

Mutatie reële waarde financiële instrumenten in eigen vermogen

35

45

80

Verkoop afgeleide financiële instrumenten

– 13

– 13

Aankoop belang minderheidsaandeelhouders

– 8

– 8

Translatieverschillen

6

15

3

24

Per 31 december 2015

6.474

2.105

3

40

8.622

Eigen vermogen

Voor een toelichting op het verloop van het eigen vermogen wordt verwezen naar het geconsolideerde mutatieoverzicht groepsvermogen dat is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. Een toelichting op de afzonderlijke vermogenscomponenten wordt gegeven in toelichting 24 van de geconsolideerde jaarrekening.

Op grond van Titel 9 Boek 2 BW worden wettelijke reserves onderkend.  De wettelijke reserves van Eneco Holding N.V. zijn te onderscheiden in een herwaarderingsreserve, reserve translatieverschillen, reserve kasstroomafdekkingen, reserve niet-uitgekeerde winsten deelnemingen en een reserve kosten onderzoek & ontwikkeling.

Uitkeerbare resultaten

In 2015 is voor € 20,62 dividend per aandeel uitkeerbaar gesteld (2014: € 24,24). Eneco heeft in 2015 € 102,5 mln. dividend ter beschikking gesteld aan haar aandeelhouders (2014: € 120 mln.). Dit bedrag is in april 2015 uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Per 31 december 2015 bedraagt het niet-uitkeerbare vermogen dat toe te rekenen is aan de aandeelhouders van Eneco Holding N.V. € 1.032 mln. (2014: € 1.031 mln.). Waarbij voor de reserve kasstroomafdekkingen de individuele methode is toegepast.

Rentedragende schulden

De rentedragende schulden betreffen voornamelijk onderhandse leningen verstrekt door institutionele beleggingsinstellingen zoals vermeld in toelichting 27 van de geconsolideerde jaarrekening.

De vergelijkende cijfers 2014 zijn voor presentatiedoeleinden aangepast, waarbij een verschuiving heeft plaatsgevonden binnen de categorie kortlopende verplichtingen van rentedragende schulden naar schulden aan groepsmaatschappijen.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Aansprakelijkheidsstelling

Eneco Holding N.V. heeft voor haar dochterondernemingen die in het Overzicht van belangrijkste dochterondernemingen, joint operations, joint ventures en geassocieerde deelnemingen zijn gemarkeerd met * een hoofdelijke aansprakelijkheidsverklaring afgegeven zoals bedoeld in artikel 403, lid 1, sub f, Titel 9 Boek 2 BW. Dit geldt eveneens voor de volledige lijst die ten kantore van het Handelsregister te Rotterdam is gedeponeerd.

Eneco Holding N.V. vormt met vrijwel al haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Alle vennootschappen van deze eenheid zijn hiermee hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de eenheid. Daarnaast maakt Eneco Holding N.V. onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting voor een deel van de groep. Alle vennootschappen van deze eenheid zijn hiermee hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de eenheid.

Uit hoofde van de deelname in de cashpool van de Groep is Eneco Holding N.V. hoofdelijk aansprakelijk, tezamen met andere deelnemers, voor de tekorten in de cashpool als geheel.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Garanties

Voor de door Eneco Holding N.V. verstrekte concerngaranties wordt verwezen naar toelichting 30 'Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen' van de geconsolideerde jaarrekening.

Overige verplichtingen

De overige niet uit de balans blijkende verplichtingen van Eneco Holding N.V. zijn per 31 december 2015 € 15 mln. (2014: € 9 mln.). Deze bedragen zijn reeds opgenomen in toelichting 29 'Operationele leases' en toelichting 30 'Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen' van de geconsolideerde jaarrekening.

Accountantskosten

Onderstaande honoraria hebben betrekking op de accountantskosten en adviesdiensten door de externe accountant van Eneco: Deloitte Accountants B.V., zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de ‘Wet toezicht accountantsorganisaties’ (Wta), alsook de aan de accountantsorganisatie gelieerde entiteiten van het Deloitte-netwerk.

x € 1.000

2015

2014

Controle van de jaarrekening

945

912

Andere controleopdrachten

973

851

Andere niet-controle diensten

331

155

Totaal

2.249

1.918

In het honorarium voor de controle van de jaarrekening van Eneco Holding N.V. zijn de werkzaamheden voor de geconsolideerde en vennootschappelijke jaarrekening van deze vennootschap opgenomen.

De andere controleopdrachten betreffen de controlewerkzaamheden voor statutaire jaarrekeningen van dochtermaatschappijen en hieraan gerelateerde opdrachten. Andere niet-controle diensten betreffen diensten die zijn toegestaan volgens de Wta en (gedeeltelijk) in rekening zijn gebracht door de aan de accountantsorganisatie gelieerde entiteiten van het Deloitte-netwerk (2015 € 331 duizend en 2014 € 155 duizend).

Rotterdam, 19 februari 2016

Eneco Holding N.V.

Raad van Bestuur

Raad van Commissarissen

J.F. (Jeroen) de Haas, voorzitter

E.H.M. (Edo) van den Assem, voorzitter

C.J. (Kees-Jan) Rameau

H.G. (Henk) Dijkgraaf

G.A.J. (Guido) Dubbeld

M.B.A. (Marco) Keim

M.W.M. (Marc) van der Linden

M. (Marike) van Lier Lels

A. (Atzo) Nicolaï

M. (Mirjam) Sijmons

K.G. (Klaas) de Vries

R. (Rob) Zandbergen

Vorige paragraaf:
Vennootschappelijke jaarrekening
Volgende paragraaf:
Overige gegevens