Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

Alle bedragen zijn in miljoenen euro tenzij anders vermeld.

Opbrengst energielevering, -transport en energie gerelateerde activiteiten

2015

2014

Elektriciteit

2.066

2.207

Gas

1.662

1.793

Warmte

220

247

Energie gerelateerde activiteiten

106

96

Totaal

4.054

4.343

De afrekening van verkopen aan grootverbruikers vindt maandelijks op basis van meterstanden plaats. Voor verkopen aan kleinverbruikers is de afrekening gebaseerd op meteropnames gespreid over het hele jaar. De omvang van de energielevering en transportdiensten gedurende de verslagperiode aan kleinverbruikers en de opbrengstwaarden daarvan worden daarom deels geschat op basis van historische verbruikgegevens, standaardklantprofielen en van toepassing zijnde energietarieven.

De geografische verdeling van de opbrengsten is opgenomen onder de toelichting per segment.

Overige opbrengsten

2015

2014

Exploitatie openbare verlichting

52

60

Infrastructurele werken

69

99

Subsidie- en incassodiensten

13

10

Overige

94

78

Totaal

228

247

Personeelsbeloningen

2015

2014

Lonen en salarissen

285

293

Sociale lasten

40

42

Pensioenpremies

34

41

Overige personeelskosten

35

38

Totaal

394

414

Voor een bedrag van € 20 mln. (2014: € 23 mln.) zijn personeelskosten als onderdeel van de kosten voor Inkoop energie, transport en energie gerelateerde activiteiten verantwoord in verband met het direct aan de omzet gerelateerde karakter van deze kosten. Inclusief deze kosten en de gekapitaliseerde personeelskosten bedragen de totale personeelskosten € 517 mln. (2014: € 526 mln.)

Personeelsaantallen

De specificatie van het aantal personeelsleden per bedrijfssegment herleid naar fulltime equivalenten (FTE) per jaareinde is hierna weergegeven. Voor meer informatie over de samenstelling van de bedrijfssegmenten wordt verwezen naar de 'Toelichting per segment'.

FTE

Per 31 december 2015

Per 31 december 2014 1

Energiebedrijf Eneco

2.997

3.282

Stedin

2.826

2.956

Overig

766

669

Totaal

6.589

6.907

waarvan werkzaam buiten Nederland

303

324

  1. 1Gegevens 2014 voor vergelijkingsdoeleinden aangepast als gevolg van gewijzigde segmentindeling.

Het gemiddeld aantal FTE in 2015 bedraagt 6.711 (2014: 7.023).

Bezoldiging bestuurders en commissarissen

Het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur (verwezen wordt naar het jaarverslag 'Remuneratie 2015') is op voorstel van de Raad van Commissarissen goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 mei 2005. De beloning van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen op advies van de remuneratiecommissie. Het Remuneratierapport over 2015 wordt beschikbaar gesteld op de website van Eneco Holding N.V.

De bezoldiging van de bestuurders bestaat uit een vaste beloning en een variabele beloning. De variabele beloning bedraagt 20% van de totale vergoeding. Ook in 2015 was de variabele beloning van leden van de Raad van Bestuur afhankelijk van prestatiecriteria waaronder maatschappelijk relevante resultaten. De hoofdcriteria voor de variabele beloning waren:

  • Klanttevredenheid (Consumenten, Zakelijk en Stedin);
  • Financieel Resultaat (EBIT);
  • Performance (kostenmaatregelen);
  • Eneco lange termijn groei (sterke groei Toon);
  • Innovatie en lange termijn doelstellingen (nieuwe proposities, partners, innovatiestructuur).

De pensioentoezeggingen voor de leden van de Raad van Bestuur zijn ondergebracht bij de reguliere pensioenregeling van Eneco Holding N.V.

De huidige arbeidsovereenkomsten met de leden van de Raad van Bestuur zijn aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van vier maanden voor de vennootschap. Zij zijn elk in de Raad van Bestuur benoemd voor een periode van vier jaar. Bij het gedwongen verlaten van de vennootschap hebben de heren Rameau, Dubbeld en Van der Linden recht op een uitkering van 12 maanden salaris, voor de heer De Haas betreft dit 24 maanden salaris.

Specificatie van het totaal van de vergoedingen:

Bezoldiging bestuurders

 

x € 1.000

Brutosalaris

Variabele beloning

Pensioenpremie

Overig

Totaal 2015

mr. J.F. de Haas 1

424

96

28

51

599

ir. C.J. Rameau

377

71

23

35

506

drs. G.A.J. Dubbeld

377

71

23

35

506

drs. M.W.M. van der Linden

337

58

21

26

442

Totaal

1.515

296

95

147

2.053

  1. 1beloning aangepast i.v.m bijzonder verlof gedurende 2015

Sinds 1 januari 2015 is de fiscaal gefaciliteerde opbouw van pensioenaanspraken gemaximeerd op een jaarsalaris van € 100.000,– bruto. Als gevolg hiervan is de korte termijn pensioenbijdrage voor het salaris boven € 100.000,– bruto anders vormgegeven en ondergebracht in de kolom “Overig”.

x € 1.000

Brutosalaris

Variabele beloning

Pensioenpremie

Totaal 2014

mr. J.F. de Haas

491

118

84

693

ir. C.J. Rameau

366

89

63

518

drs. G.A.J. Dubbeld

361

82

60

503

drs. M.W.M. van der Linden

294

66

46

406

Totaal

1.512

355

253

2.120

Bezoldiging commissarissen

De bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Commissarissen bedraagt € 36.500,– per jaar. De overige commissarissen ontvangen elk een honorarium van € 28.700,– per jaar. Commissieleden ontvangen elk extra vergoedingen voor de onderstaande commissies:

Commissie

Auditcommissie

5.200

Remuneratiecommissie

3.150

Selectie- en benoemingscommissie

3.150

OR-commissie

1.600

De vaste onkostenvergoeding bedraagt € 1.150,– per jaar.

Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures

Voor een overzicht van de geassocieerde deelnemingen en joint ventures wordt verwezen naar het in deze jaarrekening opgenomen Overzicht van belangrijkste dochterondernemingen, joint operations, joint ventures en geassocieerde deelnemingen.

2015

2014

Aandeel in het resultaat na belastingen

7

11

Resultaat uit desinvesteringen

3

3

Bijzondere waardeverminderingen

–1

-

Totaal

9

14

Financiële baten

2015

2014

Rentebaten

6

7

Resultaat uit desinvesteringen overige kapitaalbelangen

-

5

Overig

-

2

Totaal

6

14

Financiële lasten

2015

2014

Rentelasten

74

87

Oprenting voorzieningen

4

5

Waardevermindering financiële vaste activa

1

12

Overig

1

10

Totaal

80

114

Belastingen

De vennootschap vormt met vrijwel al haar Nederlandse dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De specificatie van de belastingen over het resultaat is als volgt:

2015

2014

Actuele belastinglasten/-baten

77

47

Mutatie uitgestelde belastingen

–15

28

Correctie mutatie uitgestelde belastingen voorgaande jaren

–1

– 4

Belastingen over het resultaat

61

71

De mutatie uitgestelde belastingen is inclusief afname te amortiseren Energie InvesteringsAftrek van € 4 mln. (2014: toename € 7 mln.).

De specificatie van de actuele belastinglasten is als volgt:

2015

2014

Resultaat voor belasting

269

277

Deelnemingsvrijstelling

–9

–12

Fiscaal niet-aftrekbare kosten

6

36

Fiscaal afwijkende afschrijving

48

–15

Fiscaal afwijkende dotatie voorzieningen

–4

–18

Niet verrekenbare verliezen

1

29

Correctie resultaat voorgaande jaren

–4

–15

Fiscaal resultaat

307

282

Verliescompensatie

-

–96

Fiscaal belastbaar bedrag

307

186

Nominaal belastingtarief

25,0%

25,0%

Actuele belastinglasten

77

47

De specificatie van de effectieve belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen is als volgt:

2015

2014

Nominaal belastingtarief

25,0%

25,0%

Effect van:

- Deelnemingsvrijstelling

–0,9%

–1,1%

- Fiscaal niet-aftrekbare kosten

0,6%

3,2%

- Fiscale stimuleringsmaatregelen (Energie-investeringsaftrek)

–2,1%

–1,8%

- Overige

0,1%

0,3%

Effectieve belastingdruk

22,7%

25,6%

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

In 2015 zijn er geen activiteiten afgewikkeld die eerder als 'beëindigde bedrijfsactiviteit' zijn geclassificeerd en zijn er ook geen nieuwe activiteiten als zodanig geclassificeerd. Per ultimo 2015 resteren enkele ‘beëindigde bedrijfsactiviteiten’ (beperkt in omvang) die nog afgewikkeld moeten worden.

Overheidssubsidies

De specificatie van de overheidssubsidies die ten gunste van het resultaat zijn gebracht is als volgt:

2015

2014

Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP-regeling)

93

92

Energie InvesteringsAftrek (EIA)

6

4

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

46

12

Overige overheidssubsidies

1

Totaal

146

108

Vorige paragraaf:
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Volgende paragraaf:
Toelichting op de geconsolideerde balans