Geconsolideerde winst- en verliesrekening

x € 1 mln.

Toelichting

2015

2014

Opbrengst energielevering, -transport en energie gerelateerde activiteiten

3

4.054

4.343

Inkoop energie, transport en energie gerelateerde activiteiten

2.417

2.766

Brutomarge

1.637

1.577

Overige opbrengsten

4

228

247

Brutomarge en overige opbrengsten

1.865

1.824

Personeelsbeloningen

5

394

414

Uitbesteed werk en andere externe kosten

616

653

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties materiële vaste activa

13

461

289

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties immateriële vaste activa

14

34

56

Overige bedrijfskosten

26

49

Bedrijfskosten

1.531

1.461

Bedrijfsresultaat

334

363

Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures

7

9

14

Financiële baten

8

6

14

Financiële lasten

9

–80

–114

Resultaat voor belastingen

269

277

Belastingen

10

–61

–71

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

208

206

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

11

-

-

Resultaat na belastingen

208

206

Resultaatverdeling:

Resultaat toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Eneco Holding N.V. (na belastingen)

12

1

Resultaat toe te rekenen aan minderheidsaandeelhouders

-

-

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Eneco Holding N.V.

196

205

Resultaat na belastingen

208

206

Geconsolideerde balans

x € 1 mln.

Toelichting

Per 31 december 2015

Per 31 december 2014

Vaste activa

Materiële vaste activa

13

7.487

7.526

Immateriële vaste activa

14

315

338

Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

16

61

58

Uitgestelde belastingvorderingen

17

5

4

Financiële vaste activa

- Afgeleide financiële instrumenten

18

184

144

- Overige financiële vaste activa

19

42

62

Totaal vaste activa

8.094

8.132

Vlottende activa

Activa aangehouden voor verkoop

20

325

121

Immateriële activa

23

11

Voorraden

71

59

Handelsdebiteuren

21

604

747

Overige vorderingen 1

22

196

164

Afgeleide financiële instrumenten

18

221

248

Liquide middelen

23

367

606

Totaal vlottende activa 1

1.807

1.956

TOTAAL ACTIVA 1

9.901

10.088

Groepsvermogen

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Eneco Holding N.V.

24

4.845

4.683

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

24

501

501

Minderheidsbelangen

24

4

4

Totaal groepsvermogen

5.350

5.188

Langlopende verplichtingen

Personeelsvoorzieningen

25

34

32

Overige voorzieningen

26

82

86

Uitgestelde belastingverplichtingen

17

431

424

Afgeleide financiële instrumenten

18

141

176

Rentedragende schulden

27

1.789

1.785

Overige schulden

28

438

419

Totaal langlopende verplichtingen

2.915

2.922

Kortlopende verplichtingen

Passiva aangehouden voor verkoop

20

18

1

Personeelsvoorzieningen

25

8

3

Overige voorzieningen

26

5

30

Afgeleide financiële instrumenten

18

164

225

Rentedragende schulden

27

54

115

Actuele belastingverplichtingen

87

42

Handelscrediteuren en overige schulden 1

28

1.300

1.562

Totaal kortlopende verplichtingen 1

1.636

1.978

TOTAAL PASSIVA 1

9.901

10.088

  1. 1Gegevens 2014 voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

x € 1 mln.

2015

2014

Resultaat na belastingen

208

206

Niet-gerealiseerde resultaten die niet via de winst- en verliesrekening worden afgewikkeld

-

-

Niet-gerealiseerde resultaten die wel via de winst- en verliesrekening worden afgewikkeld

Translatieverschillen

22

20

Ongerealiseerd resultaat kasstroomafdekkingen

72

–4

Uitgestelde belastingverplichtingen kasstroomafdekkingen en afdekking netto-investering in buitenlandse entiteiten

–18

1

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

76

17

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

284

223

Resultaatverdeling:

Houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Eneco Holding N.V. (na belastingen)

12

1

Minderheidsaandeelhouders

-

-

Aandeelhouders Eneco Holding N.V.

272

222

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

284

223

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

x € 1 mln.

2015

2014

Resultaat na belastingen

208

206

Aanpassingen voor:

∙ Financiële baten en lasten in het resultaat

74

100

∙ Belastingen ten laste van het resultaat

61

71

∙ Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures

–9

–14

∙ Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties materiële en immateriële vaste activa

495

345

∙ Resultaat bij verkoop materiële en immateriële vaste activa

5

10

∙ Mutatie werkkapitaal

–88

141

∙ Mutatie voorzieningen, afgeleide financiële instrumenten en overige

34

57

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

780

916

Ontvangen dividend van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

2

1

Betaalde rente

–75

–96

Ontvangen rente

7

7

Overige ontvangen financiële baten

-

5

Betaalde / ontvangen vennootschapsbelasting

–25

–3

Kasstroom uit operationele activiteiten

689

830

Nieuw verstrekte leningen

–18

–5

Aflossing verstrekte leningen

27

50

Acquisitie dochterondernemingen

–50

–31

Acquisitie joint operations, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

–1

–4

Desinvestering joint operations, joint ventures en geassocieerde deelnemingen

3

-

Investeringen materiële vaste activa

–706

–839

Desinvesteringen materiële vaste activa

21

3

Investeringen immateriële vaste activa

–9

–3

Desinvesteringen activa aangehouden voor verkoop

34

85

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

–699

–744

Dividendbetalingen

–104

–120

Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

493

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

–16

-

Aflossing langlopende rentedragende schulden

–37

–178

Aflossing kortlopende rentedragende schulden 1

–70

–11

Nieuw verkregen langlopende rentedragende schulden

6

9

Nieuw verkregen kortlopende rentedragende schulden 1

-

70

Aankoop belang minderheidsaandeelhouders

–8

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

–229

263

Mutatie liquide middelen:

–239

349

Saldo liquide middelen per 1 januari

606

238

Saldo liquide middelen geacquireerde dochterondernemingen

-

23

Saldo liquide middelen desinvestering dochterondernemingen en inkrimping consolidatiekring

-

–4

Saldo liquide middelen per 31 december

367

606

  1. 1Gegevens 2014 voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Geconsolideerd mutatieoverzicht groepsvermogen

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Eneco Holding N.V.

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

Minder­heids- belangen

Totaal groeps- vermogen

x € 1 mln.

Gestort en opgevraagd kapitaal

Agio- reserve

Herwaar­derings­reserve

Reserve translatie- verschillen

Reserve kasstroom afdekkingen

Ingehouden resultaten

Onver­deeld resultaat

Totaal eigen vermogen

Per 1 januari 2014

497

381

861

4

–32

2.636

241

4.588

-

5

4.593

Herclassificatie netto-afschrijving
netwerken gereguleerd (na belastingen)

-

-

–40

-

-

40

-

-

-

-

-

Translatieverschillen

-

-

-

20

-

-

-

20

-

-

20

Ongerealiseerd resultaat
kasstroomafdekkingen

-

-

-

-

–4

-

-

–4

-

-

–4

Uitgestelde belastingverplichtingen
kasstroomafdekkingen

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, rechtstreeks verwerkt in het groepsvermogen

-

-

–40

20

–3

40

-

17

-

-

17

Resultaat na belastingen 2014

-

-

-

-

-

-

205

205

1

-

206

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

-

-

–40

20

–3

40

205

222

1

-

223

Winstbestemming 2013

-

-

-

-

-

121

–121

-

-

-

-

Dividend met betrekking tot 2013

-

-

-

-

-

-

–120

–120

-

–1

–121

Disagio en kosten uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

–8

-

–8

-

-

–8

Belastingen vergoeding en kosten achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

1

Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

-

-

500

-

500

Reclassificatie

-

-

-

–1

-

1

-

-

-

-

-

Per 31 december 2014

497

381

821

23

–35

2.791

205

4.683

501

4

5.188

Herclassificatie afschrijving
netwerken gereguleerd (na belastingen)

-

-

–42

-

-

42

-

-

-

-

-

Translatieverschillen

-

-

-

22

-

-

-

22

-

-

22

Ongerealiseerd resultaat
kasstroomafdekkingen

-

-

-

-

72

-

-

72

-

-

72

Uitgestelde belastingverplichtingen
kasstroomafdekkingen

-

-

-

-

–18

-

-

–18

-

-

–18

Totaal niet-gerealiseerde resultaten, rechtstreeks verwerkt in het groepsvermogen

-

-

–42

22

54

42

-

76

-

-

76

Resultaat na belastingen 2015

-

-

-

-

-

-

196

196

12

-

208

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

-

-

–42

22

54

42

196

272

12

-

284

Winstbestemming 2014

-

-

-

-

-

102

–102

-

-

-

-

Dividend met betrekking tot 2014

-

-

-

-

-

-

–103

–103

-

-

–103

Kapitaalstorting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

-

-

–16

-

–16

Belastingen vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

4

Aankoop belang minderheidsaandeelhouders

-

-

-

-

-

–8

-

–8

-

-

–8

Reclassificatie

-

-

-

-

-

1

-

1

-

–1

-

Per 31 december 2015

497

381

779

45

19

2.928

196

4.845

501

4

5.350

Vorige paragraaf:
Bericht Raad van Commissarissen
Volgende paragraaf:
Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening