Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

Kernpunten 2015


Onze ambitie en wat we waarmaken

Strategische kpi's

Duurzame energie voor iedereen, dat blijft onze missie. Samen met onze klanten energie 100% duurzaam maken is de kern van onze strategie. Om vast te stellen in hoeverre wij onze strategische doelen bereiken, monitoren we onze voortgang met strategische key performance indicators (kpi's).

In onderstaand overzicht zijn de kpi's op strategiethema gegroepeerd. Daarmee bewaren we de consistentie in de kpi-rapportage. De resultaten lichten wij nader toe in het hoofdstuk Voortgang.1 In 2015 hebben we de strategie aangescherpt. We richten ons op drie groeidomeinen: Client Sources, Smart Sustainable Solutions en Energy as a Service. De hernieuwde focus biedt maximale ondersteuning aan klanten die hun energievoorziening willen verduurzamen, integreren, decentraliseren en elektrificeren. De strategieaanpassing was aanleiding om de set van strategische kpi's voor 2015 verder aan te scherpen en daar concrete doelen voor te formuleren.

Relevant voor de klant - Nieuwe producten en diensten

Realisatie 2015

Ons doel
2015

Realisatie
2014

Realisatie
2013

1

Aantal klantcontracten Eneco2 [* miljoen]

4,4

-

4,5

-

2

Net Promoter Score (NPS) Eneco [%]

-12

-15

-21

-20

3

Klanttevredenheid Stedin3 [%]

78

77

76

75

Relevant voor de klant - Ongestoorde toegang tot energie

Realisatie 2015

Ons doel
2015

Realisatie
2014

Realisatie
2013

4

Gemiddelde onderbrekingsduur elektriciteit per getroffen klant4 [minuten]

82,8

90,0

103,9

103,7

5

Gemiddelde uitvalduur gas [seconden]4

97

60

124

40

Impact op de aarde - One Planet Thinking

Realisatie 2015

Ons doel
2015

Realisatie
2014

Realisatie
2013

6

Reductie t.o.v. 2012 van het effect van elektriciteitsverbruik klanten op klimaatverandering [%]

15

10

21

-

7

Reductie t.o.v. 2012 van het effect van elektriciteitsverbruik Eneco Groep op klimaatverandering [%]5

56

40

47

-

Impact op de aarde - Investeren in duurzame capaciteit en productie

Realisatie 2015

Ons doel
2015

Realisatie
2014

Realisatie
2013

8

Duurzame elektriciteitsproductie t.o.v. de totale leveringsportfolio [%]

25,0

23,2

20,0

20,0

Medewerkers - Veiligheid

Realisatie 2015

Ons doel
2015

Realisatie
2014

Realisatie
2013

9

Lost Time Injury Rate (LTIR) Eneco Groep

2,5

1,1

0,9

1,1

10

Recordable Incident Frequency (RIF) Eneco Groep6

0,86

1,18

1,15

1,30

Medewerkers - Cultuurwaarden

Realisatie 2015

Ons doel
2015

Realisatie
2014

Realisatie
2013

11

Internal alignment7 [%]

58,4

58,0

53,0

51,7

12

Medewerkers Motivatie Score

7,7

8,0

-

-

Financieel rendement

Realisatie 2015

Ons doel
2015

Realisatie
2014

Realisatie
2013

13

Credit Rating

A-

A-

A-

A-

14

ROACE [%]

3,7

3,3

4,2

4,7

  1. 1We hebben onze accountant gevraagd om te controleren of de kpi’s een betrouwbare en toereikende weergave van het beleid van de onderneming geven. De kpi 'Aantal klantcontracten Eneco' is niet in de accountantscontrole 2015 betrokken, aangezien dit een nieuwe kpi is die we in 2015 hebben geïntroduceerd. Voor de scope van de kpi’s wordt verwezen naar Scope bij strategische kpi's. Voor de definities van de kpi's NPS, LTIR, RIF en ROACE, zie Definities.
  2. 2Deze kpi is exclusief de transportcontracten die klanten hebben met Stedin.
  3. 3Het percentage tevreden klanten wordt gemeten als het gemiddelde percentage van de klanten dat de dienstverlening met een 7 of hoger waardeert.
  4. 4Gemiddelde onderbrekingsduur elektriciteit per getroffen klant staat in de sector ook bekend als Customer Average Interruption Duration Index (CAIDI). Deze kpi heeft betrekking op de laag- en middenspanningsnetten. Gemiddelde uitvalduur gas is berekend op de System Average Interruption Duration Index (SAIDI). Zie Definities.
  5. 5Deze kpi geeft de reductie t.o.v. 2012 weer van de emissies van de broeikasgassen CO2, CH4 en N2O die zijn gerelateerd aan het elektriciteitsverbruik van de panden van de Eneco Groep excl. Ecofys en aan de netverliezen die samenhangen met het transport van elektriciteit. In deze kpi zijn niet begrepen de emissie van het broeikasgas SF6 en de broeikasgasemissies veroorzaakt door mobiliteit. Zie Definities voor een omschrijving van het broeikasgas SF6.
  6. 6De RIF was niet betrokken in de accountantscontrole 2013 en 2014.
  7. 7In 2015 is een andere methode toegepast. De score in 2015 wordt uitgedrukt in een percentage; voor 2013 en 2014 geldt: score op een schaal van 0 - 100, zie Definities voor een nadere toelichting.
Aanpassingen strategische kpi's 2016

In jaarverslag 2016 zullen de volgende wijzigingen worden doorgevoerd: de Net Promoter Score Eneco wordt vervangen door Klanttevredenheid Eneco; de kpi Reductie t.o.v. 2012 van het effect van gas- en warmteverbruik klanten op klimaatverandering wordt toegevoegd; de kpi Duurzame elektriciteitsproductie t.o.v. de totale leveringsportfolio wordt niet meer gerapporteerd vanwege de verschuiving van de focus naar CO2-reductie die in de One Planet Thinking-kpi's is verankerd; de kpi Actief gebruik slimme meter wordt toegevoegd; de Lost Time Injury Rate (LTIR) Eneco Groep wordt niet langer separaat gerapporteerd naast de Recordable Incident Frequency (RIF) Eneco Groep.

Financiële kengetallen

(bedragen in € 1 mln.)

2015

2014

2013

2012

2011

Resultaten

Totale opbrengsten 1

4.282

4.590

5.251

5.256

5.007

Opbrengst energie en energie gerelateerd

4.054

4.343

5.026

5.082

4.839

Brutomarge

1.637

1.577

1.749

1.620

1.442

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

829

708

877

776

711

Bedrijfsresultaat (EBIT)

334

363

395

335

388

Nettoresultaat

208

206

242

233

204

Kasstroom uit operationele activiteiten

689

830

792

727

1.117

Vermogen

Groepsvermogen

5.350

5.188

4.593

4.447

4.353

Rentedragende schulden

1.843

1.900

1.893

1.800

1.859

Balanstotaal

9.901

10.088

9.185

8.804

8.645

Investeringen in materiële vaste activa

706

839

846

710

734

Ratio's

Groepsvermogen/totaal vermogen

54,0%

51,4%

50,0%

50,5%

50,4%

Interest coverage rate 2

11,2

7,1

9,3

8,8

8,8

  1. 1Totale opbrengsten: Opbrengst energie en energiegerelateerd en Overige opbrengsten.
  2. 2Interest coverage rate: Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen gedeeld door financiële baten en lasten.
Volgende paragraaf:
Strategie