Definities

Allocatie

Administratieve vaststelling welk deel van de geleverde energie voor rekening komt van welke leverancier. Door meting (in het netwerk of aan de meter van de klant) is niet vast te stellen welke leverancier de energie heeft geleverd. Voor de verrekening van de kosten voor levering en transport zijn allocatieregels vastgesteld. De allocatiemethodiek is in gebruik sinds 1 januari 2002.  

Auditcommissie

Commissie samengesteld uit leden van de Raad van Commissarissen die toeziet op belangrijke financiële zaken van de onderneming.

Biomassa

Organisch materiaal met oorsprong in planten. De biomassa voor energetische doeleinden omvat teeltvegetatie en afval.

Business Review

Periodieke rapportage door het management

CAIDI

De Customer Average Interruption Duration Index geeft inzicht in de gemiddelde snelheid waarmee storingen worden opgelost in het laag- en middenspanningsnet.

CO2

Broeikasgas dat wordt gezien als een van de oorzaken van klimaatverandering.

CO2-prijzen

De kosten die industriële bedrijven moeten betalen voor de uitstoot van CO2. De prijs wordt gerekend per ton.

CO2-rechten

Rechten die industriële bedrijven op Europese schaal krijgen toegewezen. Deze rechten komen overeen met de norm die is gesteld aan de uitstoot van CO2. Deze norm is vastgesteld door de Europese Commissie. Stoot een bedrijf minder CO2 uit door te investeren in schonere processen, dan zijn de CO2-rechten die zij daardoor overhouden te verhandelen op de CO2-markt. Stoot een bedrijf meer uit dan de norm, dan moet het rechten bijkopen op de CO2- markt.

COSO

Model om een structuur voor interne beheersing in te richten en te onderhouden.

Capaciteitstarief

Tarief waarbij de transportkosten voor gas en elektriciteit die door de netbeheerder in rekening worden gebracht niet afhankelijk zijn van het werkelijke verbruik, maar van het type aansluiting.

Compliance

Engelse term voor werken volgens het boekje, ofwel voldoen aan de regels die voortvloeien uit wet- en regelgeving of die een bedrijf en eventuele toezichthouders hebben opgesteld. Ook wel gebruikt voor afdelingen van bedrijven of beurzen die controleren of de handel volgens de regels verloopt.

Corporate Governance

Engelse term die zich moeilijk laat vertalen en daarom ook in het Nederlands als zodanig wordt gebruikt. Bekend geworden door het rapport ‘Corporate Governance’ van de commissie Peters. Er wordt ondernemingsbestuur in de meest ruime zin van het woord mee bedoeld, het stelsel van verantwoordelijkheden van alle partijen die bij het bestuur van een bedrijf betrokken (kunnen) zijn, zoals directie, commissarissen, aandeelhouders, bankiers en andere partijen die kapitaal hebben verschaft aan het bedrijf.

Counterparty risico

Het risico dat een handelsrelatie niet aan haar (financiële) verplichtingen kan voldoen.

Credit rating

Deze rating geeft een beoordeling weer van het krediet risico van een onderneming. De rating wordt vastgesteld door gespecialiseerde bureaus die, afhankelijk van de kredietwaardigheid van een onderneming, een AAA, AA, A, BBB etc. geven.  

Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen, of Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), is het rekening houden met maatschappelijke gevolgen in het inkoop- en aanbestedingsproces. Het gaat hierbij om de sociale, milieu gerelateerde en economische gevolgen (people, planet, profit). Duurzaam inkopen is meer dan alleen het toepassen van criteria in het inkoop- of aanbestedingsproces, maar gaat ook om de keuzes in de bedrijfsvoering die worden vertaald naar de in te kopen werken, leveringen of diensten.

Duurzame elektriciteit

Elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare, natuurlijke bronnen zoals zon, wind en water. Zie verder Duurzame energie.

Duurzame energie

Energie die wordt opgewekt uit hernieuwbare, natuurlijke bronnen zoals zon, wind, biomassa en water. Deze bronnen leveren elektriciteit, (bio)gas en warmte en koude of een combinatie daarvan. Door gebruik te maken van hernieuwbare energie hebben we minder energie uit fossiele bronnen nodig.

EFET

European Federation of Energy Traders.

EFET of ISDA-contracten

Een (standaard) raamcontract waaronder handelspartners deals kunnen sluiten. In deze raamcontracten worden wederzijdse garanties, rechten en plichten alsook rekenregels of ‘netting’-principes gedefinieerd.

ESCO

Energy Service Company (ESCO) een nieuwe contractvorm waarin een gegarandeerde energiebesparing wordt vastgelegd. Via ESCO’s voert Eneco de regie over de hele keten van verkoop, advies, financiering, realisatie, exploitatie, garantiemanagement en monitoring.

Energie Nederland

De brancheorganisatie voor alle bedrijven die in Nederland actief zijn in productie, transport, handel of levering van gas, elektriciteit en/of warmte. De federatie behartigt de belangen van de aangesloten bedrijven en is aanspreekpunt voor overheid, politiek en belangenorganisaties. Namens de leden voert Energie Nederland op nationaal en internationaal niveau de dialoog met deze partijen. www.energiened.nl.

Energieakkoord

Het in september 2013 gesloten Nederlandse Energieakkoord staat voor duurzame groei, waaraan ruim veertig organisaties, waaronder de overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties zich verbinden. In het akkoord staan afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.

Enterprise Risk Management (ERM)

Het proces rondom het plannen, organiseren, sturen en controleren van de activiteiten van een organisatie, om de kans op financiële, strategische en operationele risico's te minimaliseren.

Graaddag

Een graaddag is een rekeneenheid om de (variërende) buitentemperatuur uit berekeningen over energieverbruik te halen.

Groen gas

Gas dat wordt geproduceerd uit biomassa en met aardgaskwaliteit wordt geleverd.

Hedging

Het afdekken van een prijs- of koersrisico van een bepaalde beleggingspositie.

ISDA

International Swaps and Derivatives Association.

ISO

Non-gouvernementele organisatie die is opgericht in 1947 om internationale kwaliteitsstandaarden te promoten. ISO staat voor International Organization for Standardization.

In control verklaring

Verklaring van het bestuur dat de realisatie van doelstellingen wordt bewaakt, de verslaggeving betrouwbaar is en wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Interconnectie

De verbinding van de Nederlandse gas- en elektriciteitsnetwerken met het buitenland voor import en export van energie.

Internal Alignment

Internal Alignment van medewerkers is gericht op het optimaliseren van hun steun voor de groepsmissie in hun dagelijkse gedragingen en uitingen. Met de Internal Alignment Monitor wordt gemeten in welke mate medewerkers feitelijk de groepsmissie steunen in hun dagelijkse gedragingen en welke managementinspanningen wel en niet positief bijdragen aan het stimuleren van dit gedrag. De minimale score is 0 en de maximale score 100. Scores vanaf 60 worden beschouwd als sterk en boven de 70 als uitstekend.

Ketenverantwoordelijkheid

Het bedrijf neemt over de gehele keten van zijn activiteiten verantwoordelijkheid over de effecten van deze activiteiten op sociaal, ecologisch en economisch gebied, legt daarover verantwoording af en gaat de dialoog aan met belanghebbenden.

Klantcontracten

Deze kpi omvat het aantal klantcontracten met als scope commodity (levering elektriciteit, gas en warmte, dus exclusief transportcontracten Stedin) aangevuld met contracten Toon en contracten Service & Onderhoud en ketelhuur diensten bij Eneco Installatiebedrijven.

LTIR

Lost Time Injury Rate. Dit is een getal waarin de veiligheidsprestatie van een onderneming wordt uitgedrukt. De LTIR is de verhouding tussen het aantal arbeidsongevallen met verzuim tot het werkelijk aantal productieve uren vermenigvuldigd met 1.000.000 gedurende een jaar. In onze berekening zijn (onder)aannemers uitgesloten.

Lease-and-leaseback

Verhuur met een vaste looptijd van vaste activa aan buitenlandse partijen die vervolgens voor eigen gebruik worden teruggeleasd van dezelfde partijen.

Leveranciersmodel

Het leveranciersmodel bepaalt dat de leverancier het enige aanspreekpunt is voor de kleinverbruiker van energie. Daarbij worden de transportkosten ook via de factuur van de leverancier in rekening gebracht.

MWe

Eenheid voor elektrisch vermogen.

MWp

Eenheid voor elektrisch vermogen uit zonne-energie.

MWt

Eenheid voor thermisch vermogen.

Margining en clearing

Methoden om wederzijds counterparty risico te neutraliseren. Bij margining wordt periodiek (veelal dagelijks) de waardeverandering van de onderliggende contracten financieel verrekend op daartoe bestemde bankrekeningen. In geval van clearing vindt een soortgelijk proces plaats, maar dan middels een daartoe aangewezen derde party, de zgn. clearing member.

Marked-to-market value

Geeft de netto contante waarde van een contract of verzameling contracten weer.

MiFID

De MiFID staat voor de Markets in Financial Instruments Directive. Deze Europese richtlijn heeft als doel de concurrentie binnen de Europese markt te bevorderen en dezelfde bescherming te bieden aan alle Europese particuliere beleggers.

Net Promoter Score (NPS)

De mate waarin de klanten hun eigen leverancier aanbevelen aan vrienden en bekenden. Het cijfer komt tot stand door het percentage criticasters af te trekken van het percentage promoters.

Netbeheer Nederland

Nederlandse vereniging ter behartiging van belangen van landelijke en regionale elektriciteits- en gasnetbeheerders.

Onbalans

Bij elektriciteit ontstaat onbalans door verschillen tussen vooraf opgegeven programma’s en feitelijk verbruik of productie. TenneT corrigeert dit en berekent de onbalanskosten door aan degene die de onbalans veroorzaakt.

One Planet Thinking

One Planet Thinking (OPT) is een gezamenlijk ontwikkeltraject van Eneco, WNF en Ecofys. Het doel is om inzicht te krijgen in de manier waarop bedrijven hun waardeketens zodanig kunnen verduurzamen, dat hun activiteiten op termijn minder negatieve impact hebben op de menselijke gezondheid, de kwaliteit van ecosystemen en de beschikbaarheid van grondstoffen.

Openbare dienstverplichting

Verplichting die in België wordt opgelegd aan netbeheerders en energieleveranciers en die betrekking heeft op de sociaal-economische, ecologische en technische aspecten van de elektriciteits- en aardgasvoorziening.

Power Purchase Agreement (PPA)

Langjarig afnamecontract voor elektriciteit met een producent.

Programmaverantwoordelijken

Programmaverantwoordelijken stemmen de vraag naar elektriciteit af met het aanbod voor de volgende dag om onder-/overbelasting van het transportnet te voorkomen en bij te dragen aan de balans van het voorzieningssysteem. Dit vloeit voort uit de wettelijke verplichting van programma verantwoordelijkheid die voor alle aangeslotenen op het elektriciteitsnet geldt.

RIF

Recordable Incident Frequency. Dit is een getal waarin de veiligheidsprestatie van een onderneming wordt uitgedrukt. De RIF is de verhouding tussen het aantal arbeidsongevallen tot het werkelijk aantal productieve uren vermenigvuldigd met 200.000 gedurende een jaar. Onder arbeidsongevallen verstaan we het aantal ongevallen met of zonder verzuim waarbij doktersbehandeling noodzakelijk is of waarbij tijdelijk ander werk moet worden verricht. In onze berekening zijn (onder)aannemers uitgesloten.

ROACE

Return on Average Capital Employed, ofwel het rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen. Een belangrijke indicator voor de rentabiliteit van de onderneming. Wordt berekend door de EBIT min een belastingratio van 25% te delen door het gemiddeld geïnvesteerd vermogen. Als de ROACE hoger ligt dan de gemiddelde kostenvoet van eigen en vreemd vermogen, dan is sprake van economische waardecreatie. Zijn de kosten waartegen vermogen wordt aangetrokken om activa te verwerven, hoger dan het rendement dat met die activa wordt gerealiseerd, dan wordt waarde vernietigd. 

Reconciliatie

Systeem voor verrekening van geplande en afgenomen hoeveelheden energie tussen programmaverantwoordelijken. Energiebedrijven met een programmaverantwoordelijkheid moeten de afname van hun klanten voor de volgende dag plannen en doorgeven aan de netbeheerder. Voor deze schatting gebruiken de bedrijven verbruiksprofielen. Afwijkingen van het patroon veroorzaken onbalans en dat brengt kosten met zich mee. Reconciliatie is de verrekening van het verschil tussen het verwachte en werkelijke verbruik.

Remuneratiecommissie

Commissie samengesteld uit leden van de Raad van Commissarissen dat verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en bewaken van het bezoldigingsbeleid voor bestuurders binnen de onderneming.

SAIDI

SAIDI staat voor System Average Interruption Duration Index en geeft de gemiddelde uitvalduur per klant in een tijdseenheid, bijvoorbeeld seconden.

SF6

SF6 wordt gebruikt voor het isoleren van schakelaars die onder (hoog)spanning staan. Bij systemen die niet hermetisch gesloten zijn, kan sprake zijn van lekkage. Het SF6-gas is een krachtig broeikasgas dat zeer langdurig in de atmosfeer aanwezig blijft.

Shippen

De verantwoordelijkheid van alle aangeslotenen op het Nederlandse gasnet om de dagelijkse productie, het transport en het verbruik van gas te plannen. Deze planning moet in de vorm van programma’s aan de landelijke netbeheerder bekend gemaakt worden. De leverancier vervult de taak van shipperverantwoordelijkheid uit naam van de klant.

Sociaal Tarief

Tarief voor elektriciteit en aardgas dat in België wordt gehanteerd voor klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie. Dit tarief is lager dan het commerciële tarief en is bij alle energieleveranciers en netbeheerders hetzelfde.

Spark spread

Het verschil in ontwikkeling tussen de elektriciteitsprijzen en de gasprijs wat de winstgevendheid van een elektriciteitscentrale bepaalt. 

Splitsing

Scheiden van het netwerkbedrijf van de productie-, handel- en leveringsactiviteiten van een energieconcern.

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)

Subsidiëringsregeling voor producenten van duurzame energie die van kracht werd in 2008.

Supply chain

De integratie van alle bedrijfsactiviteiten (ontwikkeling, productie, verkoop, service, inkoop, distributie, middelenbeheer, ondersteunende functies enz.) die nodig zijn om aan de vraag naar producten of diensten te voldoen. De leveringsketen start bij de exploitatie van grondstoffen of gegevens en eindigt met de uiteindelijke leveringen aan de afnemer of eindgebruiker.

Swapconstructies

Ruiltransactie waarbij twee partijen elkaars verplichtingen overnemen. Wordt in de valutahandel gebruikt om aan te geven dat het gaat om de contante aan- of verkoop van valuta terwijl tegelijkertijd een gelijke hoeveelheid op termijn wordt gekocht of verkocht.

TTF

Het TTF (Title Transfer Facility) is een virtuele marktplaats voor gas.

Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON)

In november 2006 is de Wet Onafhankelijk Net beheer aangenomen. Deze wet regelt dat de energiebedrijven hun netten en het beheer daarvan afsplitsen van hun commerciële activiteiten en dat de energieinfrastructuur in handen blijft van de overheid.

x-factor

De Energiekamer, onderdeel van de NMa, stelt de zogenaamde x-factor vast. Met deze doelmatigheidsprikkel beoogt de toezichthouder de transportbedrijven, die van nature monopolist zijn in hun gebied, zo efficiënt mogelijk te laten werken door de tarieven ieder jaar aan te passen. De x-factoren geven aan met welk percentage de transporttarieven zullen dalen of mogen toenemen.