Ketenverantwoordelijkheid

Verduurzaming van onze ketens

Eneco neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid zeer serieus. Daarom maken we de keten waarbinnen we onze producten en diensten aan onze klanten leveren van begin tot eind zo duurzaam mogelijk. Dit doen we in samenwerking met onze leveranciers.

Eneco doet het liefst zaken met leveranciers die dezelfde passie op het gebied van duurzaamheid hebben als zijzelf. We zijn ervan overtuigd dat een gezamenlijke focus op kwaliteit en duurzaamheid leidt tot optimalisatie en innovatie.

Het doel van Eneco is om volledig duurzaam in te kopen. Op weg naar dat doel hebben we er in 2015 naar gestreefd om ten minste 90% van onze uitgaven te besteden bij leveranciers die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria. Het bereikte resultaat is 93%.

Productieketens

Eneco maakt deel uit van verschillende productie- en dienstenketens die samenhangen met onze kernactiviteiten: productie, levering en distributie van energie en energiegerelateerde diensten.

Voor onze leveringsactiviteiten kopen we op de markt dat deel van de energie in dat we niet zelf duurzaam opwekken. Ook sluiten we afnamecontracten met eigenaren van windparken. Voor de energie die we zelf opwekken in onze gascentrale kopen we gas in op de markt of sluiten we langjarige afnamecontracten af. Verder beschikken we over gasopslagcapaciteit, waardoor we de continuïteit van de leveringen en de prijs zelf beter in de hand hebben.

Herkomst van onze leveranciers

Eneco maakt onderscheid tussen de volgende inkoopcategorieën:

  • Asset, Equipment & Services (54%). Hieronder vallen onder meer goederen en diensten voor aanleg en onderhoud van distributienetwerken, de bouw van windparken zoals windturbines, diensten van aannemers en het bijbehorende (klein)materiaal.
  • ICT en CPE&S (16%). Hieronder vallen alle ICT-gerelateerde inkopen en consumentenrobotica zoals Toon en slimme meters.
  • Services (30%). Dit zijn alle 'non-product-related' inkopen, waaronder Marketing en Communicatie, Callcenters, Facilities en Professional Services.
Duurzame leveranciers selecteren

Leveranciers - en op hun beurt weer hun toeleveranciers - spelen een belangrijke rol bij in het verwezenlijken van onze missie. Wij vinden het niet alleen van belang om zelf een duurzame bedrijfsvoering te hebben, maar ook om duurzaamheid te waarborgen in de keten, bij onze leveranciers en hun toeleveranciers.

Om als Eneco onze verantwoordelijkheid te kunnen nemen in de ketens waarin we actief zijn, selecteren we onze leveranciers niet alleen op kwaliteit, service en kosten, maar ook op duurzaamheid. Om onze ambitie Duurzame energie voor iedereen waar te kunnen maken, verlangen wij ook van onze leveranciers dat zij voldoen aan een minimaal niveau van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Om dit te bereiken hebben we onder andere gedragsafspraken vastgelegd in onze Supplier Code of Conduct, die we al onze leveranciers vragen te ondertekenen. Verder verwachten wij van leveranciers bij wie we meer dan 10.000 euro per jaar besteden dat zij voldoen aan minimaal het niveau van 'Starter' in onze Duurzaamheidscan. Op basis van deze scan stellen we bijvoorbeeld vast of een leverancier:

  • rekening houdt met de levensduur van producten;
  • de mogelijkheid tot recycling in beschouwing neemt;
  • kinderarbeid verbiedt;
  • in het productieproces en het logistiek proces zoveel mogelijk het milieu ontlast.
Resultaten in 2015

Dit jaar hebben we onze instrumenten voor het meten van de duurzaamheid van onze leveranciers verder geoptimaliseerd. Onze Supplier Code of Conduct heeft nu nog meer inhoud en sluit beter aan op onze One Planet Thinking-ambitie. Daarom vervalt de Duurzaamheidscan in 2016. Om de discussie met onze leveranciers over duurzaamheid verder te verdiepen hebben we een onafhankelijke partij gecontracteerd, die duurzaamheidsaudits uitvoert bij onze strategische leveranciers. Op basis van deze audits stellen we actieplannen op, met als voornaamste doel de CO2-uitstoot te verlagen.

Dit jaar hebben we ook een CO2-Hotspotanalyse uitgevoerd. Met deze analyse bepalen we per inkoopcategorie waar de meeste CO2-uitstoot te verwachten is. Vooral bij die 'hotspots' streven we naar een significante CO2-reductie. We beginnen in 2016 met een pilot-duurzaamheidsaudit bij de aannemerij, de grootste 'hotspot' op het gebied van CO2-uitstoot.

CO2-compensatie en GvO's

Hieronder volgt een overzicht van de landen waar we CO2-emissies compenseren of Garanties van Oorsprong (GvO's) inkopen door middel van credits en certificaten.

Certificaten, garanties van oorsprong

België, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Finland, Denemarken

Bron

Aantal gebruikte GvO's (GWh) 2015

(voorlopige gegevens)

Wind

6.285

Zon

9

Biomassa

310

Hydro

4.577

Biogas

59

CO2-reductiecredits

Deze credits betreffen verschillende landen en projecten. Onze betrokkenheid varieert van het 'kopen' van credit tot het mede-ontwikkelen van projecten (dat wil zeggen door bijvoorbeeld vooruitbetaling, prijs-/afnamegarantie, investering in de vorm van tijd en/of het betalen van de kosten voor registratie van het project).

Verified Emission Reductions

Verified Emission Reductions (VER's) zijn credits die worden verstrekt voor emissiereducties die worden gerealiseerd bij projecten die niet zijn gecertificeerd op grond van de twee project-gebaseerde 'flexibele mechanismen' van het Kyoto Protocol (te weten het Clean Development Mechanism (CDM) en Joint Implementation).

Eneco is betrokken bij een aantal activiteiten waarvoor VER's worden verstrekt. VER's worden over het algemeen door personen, huishoudens, bedrijven of andere entiteiten gebruikt voor vrijwillige compensatie van CO2-emissies. Verschillende VER-standaards/types zijn de Gold Standard (GS), de Verified Carbon Standard (VCS) en Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD).

CDM-credits betrekken we uit Zuid-Afrika, Colombia, China, Thailand, Sri Lanka, Georgië, India en Bhutan.
GS-credits kopen we in Ghana, China, India, Oeganda, Taiwan, Turkije en Nepal.
VCS-credits kopen we in Mexico.
REDD credits kopen we in Papoea-Nieuw-Guinea, Zambia, Ghana, Mali, Kenia en Peru.

Vorige paragraaf:
Aandeelhouders
Volgende paragraaf:
Risicoparagraaf