Corporate governance

Taken en verantwoordelijkheden

Eneco houdt zich aan de Nederlandse Corporate Governance Code. Omdat Eneco niet beursgenoteerd is met aandelen of certificaten van aandelen, zijn niet alle bepalingen in de code van toepassing op Eneco. Voor bepalingen waarvan Eneco afwijkt - zie eneco.nl/corporate - hanteert Eneco de ‘best-practicebepalingen’.

Governance-rollen
Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) is eindverantwoordelijk voor de prestaties van Eneco Groep en de bedrijven daarin. De RvB wordt benoemd door de Raad van Commissarissen (RvC) en legt verantwoording af aan de RvC en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA).

De RvB van Eneco heeft vier leden. Hun personalia zijn te vinden op de corporate site van Eneco.

Raad van Commissarissen

De RvC van Eneco Groep adviseert de RvB, opereert onafhankelijk en houdt toezicht op het beleid van de RvB en op de algemene gang van zaken in Eneco Groep en de bedrijven daarbinnen.

De RvC van Eneco kent op dit moment (tijdelijk) acht leden en heeft vier commissies ingesteld:

  • Een Remuneratiecommissie die adviseert over de beloning van de leden van de RvB. Mirjam Sijmons zit deze commissie voor. De overige leden zijn Edo van den Assem en Marieke van Lier Lels.
  • Een Selectie- en Benoemingscommissie die adviseert over de selectie en benoeming van leden van de RvC.
    Klaas de Vries is de voorzitter van deze commissie. De andere leden zijn Edo van den Assem en Mirjam Sijmons.
  • Een Auditcommissie die toezicht houdt op de integriteit van de financiële en niet-financiële verslaggeving, de interne controle en het risicomanagement. Ook overziet de Audit Commissie het interne en externe auditproces. Henk Dijkgraaf (voorzitter), Marco Keim en Rob Zandbergen zijn de leden van deze commissie.
  • Een Strategic Committee waarmee alle aspecten die gerelateerd zijn aan splitsing worden (voor)besproken. Edo van den Assem (voorzitter), Henk Dijkgraaf en Marco Keim zijn leden van deze commissie.
Aandeelhouders

De aandelen van Eneco Groep zijn in handen van 53 gemeenten. Binnen zes maanden na het einde van een boekjaar, of vaker als de RvC of RvB dat nodig vindt, organiseert Eneco een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). Tijdens de jaarlijkse AvA wordt het jaarverslag besproken en de jaarrekening vastgesteld. Naast de vaststelling van de jaarrekening is de AvA onder meer verantwoordelijk voor de benoeming en het ontslag van RvC-leden, het beloningsbeleid voor bestuurders en wijzigingen van statuten (zie ook Aandeelhouders.

Gedragscode

Voor iedereen binnen Eneco gelden de gedrags- en integriteitsnormen die op de corporate website van Eneco zijn gepubliceerd. Binnen Eneco Groep zijn vier vertrouwenspersonen benoemd aan wie medewerkers integriteitsklachten kunnen melden (zie Integriteit en compliance.

Vorige paragraaf:
Profiel
Volgende paragraaf:
Aandeelhouders