Beheersing integriteit en compliance

Beheersing integriteit en compliance

Eneco voert een (pro)actief compliance- en integriteitsbeleid, dat ervoor moet zorgen dat wij voldoen aan wet- en regelgeving.

Integriteit

Eneco kan haar leidende duurzame rol alleen goed vervullen als we de hoogste gedragsnormen hanteren. De Eneco Gedragscode, waarin de belangrijkste regels, normen en waarden binnen Eneco zijn vastgelegd, vormt het kader bij ons handelen.

Daarbij is - naast de sturing op het handhaven van de normen - ook het sturen op de waarden binnen de onderneming erg belangrijk. Onze waarden zijn: klant eerst, samen(werken), vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen. Met onze waarden als leidraad voor ons gedrag kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we versnellen, versterken en verbinden: precies wat de strategie van ons vraagt. Met ons gedrag voegen wij op een onderscheidende manier waarde toe aan elkaar, onze klanten, partners en organisatie.

Eneco gaat daarbij uit van het vertrouwen in de positieve beweegredenen van de medewerker, in al zijn of haar handelen. We geloven dat dit vertrouwen leidt tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en dat het tot uiting komt in een prettige en veilige werksfeer, waarin onze medewerkers anderen kunnen aanspreken als dat nodig is.

Ook een goede vertrouwensrelatie tussen Eneco en haar klanten is erg belangrijk: vertrouwen van de klant is de basis waarop we opereren. Deze vertrouwensrelatie tussen de medewerkers en met de klant heeft vanuit het perspectief van integriteit ook in 2015 veel aandacht gekregen.

In 2015 hebben we in workshops met managers en medewerkers ruimte gecreëerd om verder invulling te geven aan de genoemde waarden. Uiteindelijk krijgt iedere medewerker daarmee zelf een sleutel tot ons gezamenlijke succes in handen.

Naast het sturen op gewenst gedrag richten we ons binnen Eneco in het kader van integriteit ook op het vermijden van ongewenst gedrag, zoals belangenverstrengeling of discriminatie, en op het voorkomen van andere verboden handelingen zoals concurrentiebeperkende afspraken en fraude. Doorlopend besteden we aandacht aan fraudedetectie en het afhandelen van gerezen integriteits-issues. Er is een meldpunt integriteit en er zijn binnen de Eneco Groep vier vertrouwenspersonen. Medewerkers die slachtoffer zijn geworden van ongewenste psychosociale arbeidsomstandigheden zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie kunnen ook bij deze vertrouwenspersonen terecht.

In 2015 ligt het aantal meldingen bij het meldpunt en de vertrouwenspersonen op 244. Dit aantal ligt iets lager dan het aantal meldingen in 2014. Na een jarenlange groei van het aantal meldingen - die te verklaren was door de toenemende aandacht voor integer gedrag en de grotere bekendheid met het meldpunt - lijkt het aantal meldingen nu te stabiliseren.

Compliance met wet- en regelgeving

Het niet voldoen aan wet- en regelgeving brengt risico’s met zich mee ten aanzien van onze ‘license to operate’ en klantreputatie. Eneco heeft een compliancebeleid, voert een jaarlijks complianceprogramma uit en heeft een Compliance Officer ter ondersteuning hiervan. De Compliance Officer werkt bij de interne stimulering op de naleving van wet- en regelgeving nauw samen met de afdelingen Legal en Regulatory Affairs. Daarnaast zijn er in ieder bedrijfsonderdeel compliance-aanspreekpunten actief.

Er hebben zich in 2015 binnen Eneco geen grote compliance-incidenten voorgedaan. Intern wordt assurance verkregen door middel van de In Control-verklaring en audits. Extern vindt er toezicht plaats op de handhaving van de wet door diverse toezichthouders waaronder de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Tevens verklaren wij dat wij zorgvuldig omgaan met gegevens van onze klanten. Dit blijkt onder meer uit de Verklaring Naleving Gedragscode voor Leveranciers, Meetbedrijven en Onafhankelijke Dienstenaanbieders. De verklaring voor 2015 is opgenomen in dit jaarverslag en is ook te vinden op onze corporate website (Onze gedragsafspraken).

Binnen Eneco Energy Trade is in 2015 een Know-Your Customer-controleproces ingevoerd, waarbij we, voordat we een overeenkomst aangaan, nagaan of er geen integriteitsproblemen kunnen ontstaan ten aanzien van de klanten waarmee we zaken doen.

Aan het einde van 2015 is ook een intern Meldpunt Datalekken geïntroduceerd. Van een datalek spreken we als persoonsgegevens onbedoeld in handen van derden komen. Na de melding wordt via het Meldpunt beoordeeld of het datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens moet worden gemeld. Ook wordt beoordeeld of er melding moet plaatsvinden aan de betrokken personen van wie de gegevens gelekt zijn.

Het melden van datalekken is een nieuwe wettelijke verplichting per 1 januari 2016. Ook in 2016 zal privacy de nodige aandacht krijgen door de van kracht geworden nieuwe Europese privacy-verordening. De verordening vervangt alle huidige privacy-regelgeving en bevat strengere regels dan we hadden.

Vorige paragraaf:
Naleving Gedragscode
Volgende paragraaf:
Personeelsgegevens