Duurzame energie voor iedereen, dat blijft onze missie en onze ambitie. Onze strategie is volledig gebaseerd op ons streven samen met onze klanten energie voor 100% duurzaam te maken. Om vast te stellen in hoeverre wij onze strategische doelen bereiken, monitoren we onze voortgang met strategische key performance indicators (kpi’s).

In onderstaand overzicht zijn de kpi’s op strategiethema gegroepeerd. Daarmee bewaren we de consistentie in de kpi-rapportage. De resultaten lichten wij nader toe in het hoofdstuk Voortgang1. In 2015 hebben wij een update van de strategie uitgevoerd waarbij de focus op drie groeidomeinen ligt: Client Sources, Smart Sustainable Solutions en Energy as a Service.

De hernieuwde focus biedt maximale ondersteuning aan klanten die hun energievoorziening willen verduurzamen, integreren, decentraliseren en elektrificeren. De strategieaanpassing was aanleiding om de set van strategische kpi’s voor 2015 verder aan te scherpen en daar concrete doelen voor te formuleren.

  1. 1We hebben onze accountant gevraagd om te controleren of de kpi’s een betrouwbare en toereikende weergave van het beleid van de onderneming geven. De kpi “Aantal klantcontracten Eneco” is niet in de accountantscontrole 2015 betrokken aangezien dit een nieuwe kpi is die we in 2015 hebben geïntroduceerd. Voor de scope van de kpi’s wordt verwezen naar Scope bij strategische kpi’s. Voor de definities van de kpi’s NPS, LTIR, RIF en ROACE, zie de pagina Definities.

Relevant voor de klant

Nieuwe producten en diensten

Wat hebben we bereikt?

In 2015 zijn we ruim boven onze de doelstelling uitgekomen. De NPS steeg dit jaar van –21 naar –12.

Aantal klantcontracten Eneco1

4,4 miljoen

Klanttevredenheid
Stedin2

Net Promotor Score Eneco

78

–12%

  1. 1Deze kpi is exclusief de transportcontracten van klanten met Stedin.
  2. 2Het percentage tevreden klanten wordt gemeten als het gemiddelde percentage van de klanten dat de dienstverlening met een 7 of hoger waardeert.

Relevant voor de klant

Ongestoorde toegang tot energie

Wat hebben we bereikt?

De onderstaande grafieken geven de gerealiseerde uitvalduur van onze energienetten weer in het afgelopen jaar. Een onderbreking van electriciteit of gas melden we op de website van Stedin. Via social media informeren we klanten over de voortgang. Onderbrekingen van warmte melden we op de website van Eneco.

Gemiddelde
onderbrekingsduur
elektriciteit per
getroffen klant1

Gemiddelde
uitvalduur
gas

82,8

minuten

97

seconden

  1. 1Gemiddelde onderbrekingsduur per getroffen klant staat in de sector ook bekend als customer average interruption duration index (CAIDI). Deze kpi heeft betrekking op de laag- en middenspanningsnetten.

Impact op de aarde

One Planet Thinking

Onze missie

Onze missie is ‘Duurzame energie voor iedereen’. We streven ernaar het energieverbruik van onze klanten en van onze eigen organisatie binnen de grenzen van een leefbare planeet te brengen. In het belang van de huidige generatie en de generaties na ons. De resultaten die we boeken met onze One Planet Thinking ambitie laten zien hoe duurzaam Eneco werkelijk is, zoals onze belanghebbenden ook graag willen weten.

Reductie t.o.v. 2012
van het effect van
elektriciteitsverbruik
klanten op
klimaatverandering

Reductie t.o.v. 2012
van het effect van
elektriciteitsverbruik
Eneco Groep op
klimaatverandering

15%

56%

Impact op de aarde

Investeren in duurzame
capaciteit en productie

Wat hebben we bereikt?

In 2015 hebben we 4,6 TWh duurzame elektriciteit geproduceerd en in totaal 17,6 TWh geleverd. Dat betekent dat het aandeel zelf opgewekte duurzame elektriciteit in onze leveringsportfolio dit jaar 25% is. Daarmee hebben we ons doel ruimschoots gehaald. Het windpark Luchterduinen, dat we dat dit jaar in productie hebben genomen, heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Duurzame elektriciteitsproductie
t.o.v. de totale leveringsportfolio

25%

Medewerkers

Veiligheid

Wat hebben we bereikt?

In 2015 hebben we het aantal arbeidsongevallen weten terug te brengen tot 45. Hiermee hebben we onze doelstelling ruimschoots bereikt. De RIF is gedaald tot 0,86. Het aantal arbeidsongevallen met verzuim is toegenomen, waarmee we onze doelstelling op dit punt niet hebben gehaald. Het ging vooral om relatief lichte ongevallen die toch tot verzuim hebben geleid. Totaal hebben we 26 ongevallen met verzuim geregistreerd. Het aantal bedrijfsongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren (LTIR) kwam hiermee uit op 2,49. De ernstgraad, uitgedrukt in het aantal verzuimdagen, is uitgekomen op 4,08 dagen en is beter dan in 2014, toen we op 15,5 dagen eindigden. Bij onze contractors zijn er dit jaar 26 ongevallen geregistreerd. Dit zijn er 23 minder dan in 2014. Enerzijds is dit een gevolg van steeds betere prestaties op het gebied van veiligheid. Anderzijds is de terugloop gedeeltelijk te verklaren doordat Stedin minder opdrachten heeft verstrekt.

Lost Time Injury
Rate (LTIR)
Groep

Recordable Incident
Frequency (RIF)
Eneco Groep1

2,5

0,86

  1. 1De RIF was niet betrokken in de accountantscontrole 2013 en 2014.

Medewerkers

Cultuurwaarden

Waarom is alignment en motivatie belangrijk?

‘Alignment’ met onze missie en strategie en een goede motivatie van medewerkers zijn essentieel voor ons succes. Hoe beter onze medewerkers zijn afgestemd (‘aligned’) op onze missie en strategie, hoe meer ambassadeurs en hoe beter we onze strategie kunnen realiseren. Ook motivatie is belangrijk. Het zegt iets over het plezier en het enthousiasme waarmee onze mensen werken.

In 2015 zijn we begonnen met een nieuwe geïntegreerde manier van het meten van alignment en motivatie. Een uniek onderzoek. Elk kwartaal bevragen we hierover een representatief kwart van onze medewerkers. De resultaten geven een goed inzicht in waar we staan en bieden goede stuurinformatie voor verdere verbetering.

Waar staan we nu?

Voor wat betreft Motivatie zien we in 2015 dat onze medewerkers in het algemeen goed gemotiveerd zijn. We zijn het jaar begonnen en geëindigd met een gemiddelde van 7,7. Wij zijn blij met dit resultaat, met name omdat we een afname van motivatie verwachtten vanwege de grote reorganisaties die in 2014 en 2015 plaatsvonden.

Met betrekking tot Alignment zien we steeds betere resultaten. Bij de meting in het eerste kwartaal zagen we een score van 54% en eind 2015 is de score opgelopen tot 58,4%. Deze score geeft aan dat een groeiende meerderheid van de medewerkers onze missie en strategie redelijk tot volledig kent en daar ook naar handelt in het dagelijkse werk.

Internal alignment1

Medewerkers Motivatie Score

58,4%

  1. 1In 2015 is een andere methode toegepast. De score in 2015 wordt uitgedrukt in een percentage; voor 2013 en 2014 geldt: score op een schaal van 0 - 100.
    Zie Definities voor een nadere toelichting.

Financieel rendement

Wat hebben we bereikt?

In 2015 hebben we de credit rating gehandhaafd op de A-status, een goede prestatie in het licht van een energiesector die financieel onder druk staat. In 2015 bedroeg de ROACE 3,7%. Dat is 0,5 procentpunten lager dan in 2014 (4,2%) en 0,4% hoger dan ons doel voor 2015 van 3,3%.

Credit Rating

ROACE

3,7%